Soạn từ vựng unit 3 lớp 10

     

Bài học tập Vocabulary Unit 3 Lớp 10 - People"s background tổng hợp tổng thể từ vựng bài học kinh nghiệm cùng cùng với việc hỗ trợ đầy đầy đủ ngữ nghĩa, phân loại từ và phiên âm giúp những em dễ dãi tra cứu cùng luyện phạt âm.

Bạn đang xem: Soạn từ vựng unit 3 lớp 10


Tóm tắt bài

1. Từ Vựng Reading Unit 3 Lớp 10

2. Trường đoản cú Vựng Speaking Unit 3 Lớp 10

3. Tự Vựng Listening Unit 3 Lớp 10

4. Từ bỏ Vựng Writing Unit 3 Lớp 10

5. Từ bỏ Vựng Language Focus Unit 3

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp tự Vựng Unit 3


Marry <"mæri> (v) lớn sb: kết thân với ai đó

General education <"dʒenərəl ,edju:"kei∫n>:giáo dục phổ thông

Strong-willed (adj) <"strɔη"wild>: ý chí bạo gan mẽ

Ambitious (adj) <æm"bi∫əs>: mơ ước lớn

Local (adj) <"loukəl>: địa phương

Hard-working (adj) <"hɑ:d"wə:kiη>: siêng chỉ

As + noun: với bốn cách, là

Intelligent (adj) thông minh

Brilliant (adj) <"briljənt> sáng láng

Humane (adj) : nhân đạo

Mature (adj) : chín chắn, cứng cáp

Harbour (v) <"hɑ:bə> nuôi dưỡng (trong trung khu trí)

Background (n) <"bækgraund>: bối cảnh

Career (n) : sự nghiệp

Abroad (adv) <ə"brɔ:d>: quốc tế

Private tutor(n) <"praivit "tju:tə>: gia sư

Interrupt (v) <,intə"rʌpt>: gián đọan

Primary school: ngôi trường tiểu học (từ lớp 1-5)

Secondary school (n) trường trung học tập (từ lớp 6-12)

Realise (v) <"riəlaiz>: triển khai

Schoolwork (n): các bước ở trường

A degree in Physics: bằng cử nhân ngành đồ gia dụng lý

Favorite (adj) <"feivərit>: ưa thích

With flying<"flaiiη> colours: xuất sắc,hạng ưu

Foreign <"fɔrin> language: môn ngọai ngữ

Go (v) on to: thường xuyên

Architecture (n) <"ɑ:kitekt∫ə>: loài kiến trúc

From then on: từ kia trở đi

Businessman (n): phái nam thương nhân

Businesswoman (n) <"bizniswumən>: nữ thương nhân

A PhD <,pi: eit∫ "di:>: bằng ts

Tragic (adj) <"trædʒik>: bi lụy

Engineer(n): <,endʒi"niə>: kĩ sư

Take (v) up: chào đón

Office worker (n) <"ɔfis "wə:k>: nhân viên văn phòng

Take-took-taken (v): cầm, duy trì

Worker (n) <"wə:kə>: công nhân

Obtain (v): <əb"tein> giành được, nhận

to be retired (v) : nghỉ hưu

Professor(n) : gs

Soon (adv) : ko lâu, sớm

To be awarded <ə,wɔ:"did>: được trao giải

Determine (v): : xác minh

Joy (n) : thú vui

Ease (v) : giảm nhẹ, vơi sút

Founding (n) <"faundliη>: sự thành lập

Humanitarian (adj) : nhân đạo


2. Trường đoản cú Vựng Phần Speaking Unit 3 Lớp 10


Hobby (n) <"hɔbi>: sở trường riêng

Appearance (n) <ə"piərəns>: vẻ mặt ngoài

Greeting (n) <"gri:tiη>: lời chào hỏi ai

Family (n) <"fæmili>: gia đình

Education (n) <,edju:"kei∫n>: sự giáo dục

Dislike (v) : ko thích

Home (n) : nhà, chỗ ở

Parents (n) <"peərənt>: thân phụ mẹ

Brother <"brʌđə>/sister <"sistə>(n): anh, chị em

Experience (n) : điều đã thử qua


3. Trường đoản cú Vựng phần Listening Unit 3 Lớp 10


Come true : thành sự thật

Come -came-come (v): đi, đến

Olympic champion (n): bên vô địch Olympic

Sports teacher (n): thầy giáo thể dục

Teacher’s diploma : (chứng chỉ giáo viên)

Love story (n): chuyện tình cảm

Keep in the mind: giữ lại trong đầu/ cân nhắc

Romantic (adj): lãng mạn

Keep-kept-kept (v): giữ, lưu giữ

Congratulations (n): chúc mùng!

Very well, with a very high mark :(rất tốt,với điểm/ thiết bị hạng siêu cao)

Reader (n) <"ri:də>: các bạn đọc

First of all: trước hết

Make less severe :(làm cho bớt nghiêm trọng)

Join (v) : tham gia

Alone (adj): một mình


4. Từ Vựng Phần Writing Unit 3 Lớp 10


C.V (curriculum vitae) (n): phiên bản sơ yếu ớt lí kế hoạch

Past (adj) : trực thuộc về quá khứ

Attend (v) <ə"tend>: tham dự, xuất hiện

Previous (adj) <"pri:viəs>: trước đây

Tourist guide (n): giải đáp viên du ngoạn

Telephonist (n) : người trực năng lượng điện thoại

Cue (n) : gợi ý

Travel agency (n) <"trævl"eidʒənsi>: văn phòng du lịch

Quit (v) : bỏ việc

Unemployed (adj) <,ʌnim"plɔid>: thất nghiệp


5. Từ bỏ Vựng phần Language Focus Unit 3 Lớp 10


To get angry <"æηgri> with somebody: giận giữ

Turn off (v): khóa, tắt

Gas stove (n)<"gæs: stouv>: lò ga

To return home (exp.): về bên nhà

Mess (n) : tình trạng bừa bộn

Terrible (adj) <"terəbl>: khủng khiếp

Seldom (adv) <"seldəm>: thảng hoặc khi

Climb into (v): leo vào

Thief (n) <θi:f>: kẻ trộm

Parrot (n) <"pærət>: bé vẹt

Turn on (v): bật, mở

Torch (n) <"tɔ:t∫>: đèn sạc

Go back khổng lồ sleep (exp.): ngủ lại

Sleep-slept-slept (v): ngủ


1/ Sam didn"t get much formal _______.

Xem thêm: Đưa Thanh Công Cụ Ra Màn Hình Autocad 2010, Hiển Thị Thanh Công Cụ Trong Cad

A. School B. Schooling C. Schooldays D. Schoolgirl

2/ Wow! What a _______ your sister is! I couldn"t get off the phone!

A. Talk B. Talking C. Talker D. Talkative

3/ He"ll be remembered both as a brilliant footballer & as a true _______.

Xem thêm: Nhôm Hoạt Động Mạnh Hơn Sắt Vì :, Nhôm Hoạt Động Hoá Học Mạnh Hơn Sắt, Vì:

A. Thể thao B. Sporting C. Sportsman D. Sports car

4/ This season"s _______ include five new plays và several concerts of Chinese and Indian music.