Phương Pháp Truy Ngược Dấu

     

Giới thiệu truy tìm ngược vết biểu thức liên hợp để giải phương trình vô tỉ – hương Nguyễn

Học toán online.vn gởi đến những em học viên và bạn đọc Truy ngược lốt biểu thức liên hợp để giải phương trình vô tỉ – mùi hương Nguyễn.
Bạn đang xem: Phương pháp truy ngược dấu

Tài liệu môn Toán và chỉ dẫn giải những đề thi sẽ luôn được cập thường xuyên từ eatout.vn, những em học sinh và quý chúng ta đọc truy vấn web để nhận thêm các tài liệu Toán tuyệt và mới nhất miễn giá thành nhé.

Tài liệu tróc nã ngược lốt biểu thức liên hợp để giải phương trình vô tỉ – hương thơm Nguyễn
Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 5 Trang 56, Mở Rộng Vốn Từ: Hữu Nghị

những em học sinh Đăng ký kênh youtube để học thêm về môn Toán nhé

Text truy ngược lốt biểu thức phối hợp để giải phương trình vô tỉ – mùi hương Nguyễn


Xem thêm: Tác Giả Sống Chết Mặc Bay - Tác Phẩm Sống Chết Mặc Bay Tác Giả Phạm Duy Tốn

“Truy ngc dâu cac biêu th c liên h p đêgiai ph ơng trinh vô ty”: ax2 bx  c . A  x   0Vi du 1 : Gx 1x  DtrongA(x)0 x  D2 x3  3x 2  17 x  26  2 x  1x  1x  1  2  2 x 3  3x 2  18 x  27  0x 1 2  x  3    x  3  2 x  9 x  9   0 x 1  2 x 1  x  3  2 x 2  9 x  9   0 x 1  2Dox 1 2 x2  9 x  9 x 1  2x 1  x  3 2 x  3  0, x  1x 1  2Nhân xet :–2 x3  3×2  17 x  30  2 2  x  1  02  x  3  2 x 2  9 x  10 0x 1  2 2 x 2  9 x  10 2x 1  2- lúc ta tx 1x 1  22  x 1x 1 2 x 2  9 x  9   0 x 1  2 x  3 x 1 2 x2  9 x  9x 1  2A(x)=x  1 .x2  2 x  7  2 x  31)2)x3  x 2  2 x  3  2 x  33)x3  x  3  2  x  0Vi du 2Phân tich .2 x2  5x  1  x  2  4  x(TH&TT)x   2;4–f(x)>0 , x   2;41 4  x –1 x  2 x2x31 4  x  x  31 0x   2;41 x  21 x  2x  2 1  x  31 0x   2;41 4  xx2x  2 1x2 0, x   2;4x  2 1L i giai1 2 x44 x  x2x  2  1  2 x2  6 x  0 x  3 x  2  2 x x  3  0x31 4  xx  2 11  x  3 1 4  x x3do11 4  xx2 2 x   0x  2 1x2 2 x  0x   2;4x  2 1-Nhân xetô11 2 x  1  0 x  2 1 1 4  x11 2x  1x  2 1 1 4  x x  3 :4 x  1  2  x  2 3x  11)2)3)x 2  4 x  2 3x  1  2 x  1xVi du 3.2 1  x  1  2 5  x  3 2 x  1  53x 1x  6  x  1  x2  1ng4 3 x  6  4 x  1  4×2  4 4 x 1x 1 1  3 x  6x2 3 x6x 1 1 4 x 14 x 1  x  2  x 1 1x2do4 x 1x 1 1333 x  62x  6  x  14  x  6 16  4 3  x  6 4x  6  x  14  x  64 4  4 x2  5x  6  0 x  2  x  14   x  2  4 x  3  0423 x  6   16  4 3  x  6 33 16  43 x  62 4 x  3  0x  1-Nhân xetx 13x6x 1 13 x  6242 2 4x  3  031 x  6x 110 x  2  4 x  1  3 3x  11)2)3)x 2  3x  8  2 x  3  3 x  1x 2  4 x  1  3x  1  2 3 3x  5x 2  14 x  1  3 2 x  1  2 9 x  4  2 4  x15 x  6  3 2 x  1  x 2  1  2 11x  46  x  1 x  1   x 2  2  x  6x  1  3  x  x 2  2  TH & TT  T 4 / 419 x  2  1  3 3x  7x 2  9 x  1  x 11  3 x  2 x  3x 1  x  3  2Vi du 4. x  1  x 2  3x  5  2 x5 x  3   x  1 2 x 2  3  x 2  3 3x 2  5 x  1x2  3 x 2  3  2  x  1  3 3x 2  5  x  1  0  x  1 x 2  3x2  1x2  3  2x3  3x  4 x  12  x  1 3 x  5 323 3x2 52  x  1  02x2  x  4  x  1  x  1  1  0222 x  3  2  x  1   x  1 3 3 x 2  5  3  3 x 2  5  x 1Do x  12x2  3  2x2  x  4 x  12  x  1 3 x  5 323 3x2 5 1  0x 2-Nhân xet :x2  x  1 x 2  3 x  1–2ơ2 x3  x 2  x  1  x 2 x 2  x  1  3 2 x  21)2)3x  4  2 x  3  1  x  x 2  2 x 2  33)x3  5 x 2  13x  6   x  2  x 2  3x  3  2 3x  1 x  1Vi du 5x  2   x  6  x  7  x 2  7 x  12 Phân tich–, x  2 .x  2 x  1 x  1  x  2x2mx  n  x  2  021mm  n  1 3: mn224n 3–3x 2  21x  36  3  x  1 x  2  3  x  6  x  7  03  x  1 x  23 x  6 x  7 x  1  x  4  3x  2   x  6 x  7x  7  3  x 2  3x  10  0L i giaix  2 x  1  x  4  3 x  2    x  6 x  7  x  7  3  x2  3x  10  02 x  1  x  2   x  6 x  7  x  2   x  2 x  5  0x43 x2x7 3 x  1 x  6 x  7  x  5   0  x  2 x7 3 x  4  3 x  2x22Do x  12x43 x2 x  6x7x7 3  x  5   0x  2x=21)2)3)3x 2  14 x  13   x  1 4 x  5  2  x  5  x  35 x 2   3x  1 2  x  17 x  28  3  x  13 2 x  12 8×2  7 x  1   x  1 2 x  3  2  3x  1 4 x  2Vi du 6: x  2x  1   4 x  5 2 x  3  6 x  23x  1  t t  0x  1t 3  6t 2  t  17   4t 2  1 2t 2  1  4t 2  1  4t  12t 2  1  t  1   t  2   3t 2  4t  8   0t 2  2t22t  1  t  12  t  2   3t 2  4t  8   04t 3  t t  2  3t 2  4t  8   02 2t  1  t  1t2Do4t 3  t2t  1  t  12 3t 2  4t  8  0, t  0 Nhân xet.:1)2)3)x  3   x  1 x  1   x  1 x  2  08 x  134 x  7  12 x  35  2  x  2  2 x  34 x  12   3 x  8  x  6   4 x  13 x  2** Binh luân :.BAI TÂP REN LUYÊN4 x  2  22  3 x  x 2  8 TH & TT  T 11 / 396 x  2  4  x  2 x  5  2 x 2  5 x TH & TT  T 4 / 388 x 2  14 x  1  3 2 x  1  2 9 x  4  2 4  x15 x  6  3 2 x  1  x 2  1  2 11x  4.6  x  1 x  1   x2  2x  1  3  x  x2  2  TH & TT  T 4 / 419  x  6x  2  1  3 3x  7x 2  9 x  1  x 11  3x  2 x  3 (TH&TT)x 1  x  3  2 x  1  x 2  3x  5  2 xTrích từ tư liệu Truy ngược vệt của tác giả Hương Nguyễn (C1K36)