Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất

     
*

...loại rủi ro khủng hoảng pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất


*
Sơ đồ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG SỐ: …………………CN

………….., ngày…..tháng……năm…….

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Bên chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm............................

- minh chứng nhân dân số:......................do:..................................Cấp ngày:......tháng…….năm…...

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………

2. Bên nhận chuyển nhượng quyền áp dụng đất

Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm............................

- chứng minh nhân dân số:......................do:..................................Cấp ngày:......tháng…….năm…...

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ thường xuyên trú: ……………………………………………………………………………………………

Hoặc Ông (Bà):

- Đại diện cho (đối cùng với tổ chức): ………………………………………………………………………………

- Số điện thoại: …………………………………………………… Fax...........................................(nếu có)

Thửa đất gửi nhượng

- diện tích s đất chuyển nhượng: …………………………………………….. M2

- các loại đất: ……………………….Hạng khu đất (nếu có) .................................

- Thửa số: …………………………………………………………………………

- Tờ phiên bản đồ số: …………………………………………………………………..

- Thời hạn thực hiện đất còn lại: ………………………………………………..

- Giấy chứng nhận quyền áp dụng đất số: ……………………….do..........................................cấp ngày........ Mon ........ Năm…….

Tài sản gắn sát với đất (nếu có)

3. 2 bên nhất trí tiến hành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các cam kết sau phía trên :

- Giá chuyển nhượng quyền thực hiện đất (bằng số) ........................................................................,

(bằng chữ) .................................................................................................................................

- Giá gửi nhượng gia tài : (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây nhiều năm và gia sản khác gồm trên đất) (bằng số) ...................................................................................................................................... ,

(bằng chữ) .......................................................................................................................... .........

- Tổng giá trị chuyển nhượng ủy quyền (bằng số) ..........................................................................................

(bằng chữ) ....................................................................................................................................

- Số tiền đặt cọc (nếu có) là (bằng số)............................................................................................. ,

(bằng chữ) ...................................................................................................................... .............

- Thời điểm giao dịch .....................................................................................................................

- phương thức thanh toán: .............................................................................................................

Xem thêm: Đây Các Chất Nào Tác Dụng Với Nước Tạo Ra Axit Là: Cao, Chất Tác Dụng Với Nước Tạo Ra Dung Dịch Axit Là:

- Bên chuyển nhượng ủy quyền phải bàn giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan mang lại thửa đất chuyển nhượng ủy quyền và những tài sản cố nhiên cho bên nhận ủy quyền khi vừa lòng đồng này còn có hiệu lực.

- Bên ủy quyền quyền áp dụng đất nộp thuế gửi quyền thực hiện đất (nếu không tồn tại thỏa thuận khác), tiền thực hiện đất, lệ giá tiền trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chủ yếu theo hiện tượng của pháp luật.

- bên nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất trả đầy đủ tiền, đúng thời gian và phương thức thanh toán đã cam kết.

- bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp lệ tầm giá trước bạ.

4. Các khẳng định khác :

- Bên chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất xin cam kết thửa khu đất có xuất phát hợp pháp, hiện tại tại không tồn tại tranh chấp, không rứa chấp, không bảo lãnh, không góp vốn (trừ trường hợp những bên bao gồm thỏa thuận). Nếu tất cả gì xảo quyệt trong việc chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất, cửa hàng chúng tôi xin trọn vẹn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- bên nào không thực hiện những văn bản đã văn bản và cam đoan nói trên thì bên đó phải bồi thường mang đến việc vi phạm luật hợp đồng tạo ra theo hình thức của pháp luật.

- Các cam kết khác........................................................................................................................

- phù hợp đồng này lập trên .................................... Ngày .... Tháng ... Năm ... Thành ....... Phiên bản và có giá trị như nhau và tất cả hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban quần chúng cấp tất cả thẩm quyền chứng thực được gửi nhượng.

Đại diện Bên chuyển nhượng Đại diện mặt nhận chuyển nhượng ủy quyền

Quyền sử dụng Đất Quyền thực hiện Đất

(Ghi rõ chúng ta tên, chữ ký, vết nếu có) (Ghi rõ chúng ta tên, chữ ký, dấu nếu có)

II. PHẦN GHI CỦA CƠ quan NHÀ NƯỚC

Nội dung xác thực của phòng ban Địa chủ yếu cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp cho huyện nơi bao gồm đất gửi nhượng:

- Về giấy tờ sử dụng: ……………………………………………………

- Về thực trạng thửa đất: ………………………………………………..

Chủ thực hiện đất: ………………………………………………………..

Loại đất: …………………………………………………………………..

Diện tích: ………………………………………………………………….

Thuộc tờ phiên bản đồ số: …………………………………………………….

Xem thêm: Kịch Bản Dẫn Chương Trình Hội Thi Cán Bộ Nữ Công Giỏi, Kịch Bản Chương Trình Hội Thi Atgt

Số thửa đất: ………………………………………………………………

Đất thực hiện ổn định, không tồn tại tranh chấp: …………………………

- Về điều kiện chuyển nhượng: ……………………………………….