ĐỌC KINH CỨU KHỔ HÀNG NGÀY

     

*
*
Kinh Quán cụ Âm người yêu tát cứu vớt khổ nằm trong Vạn từ bỏ chánh tục tạng kinh, ta quen call là tạng chữ Vạn, quyển1, số 34. Tởm này là trong những kinh Ấn Độ biên soạn thuật, thuộc Phương đẳng bộ. Phương đẳng cỗ là những kinh đại thừa ngoại trừ bốn bộ: Hoa Nghiêm, bát Nhã, Pháp Hoa vàNiết Bàn. Vào Phương đẳng bộ chia thành hai bộ chính là Bảo Tích và Đại Tập. Nếu như phân các loại theo hiển mật thì tởm này thuộc Phương đẳng mật chú bộ, vì có thần chú Quán vắt Âm người tình tát cứu khổ, gọi tắt là thần chú cứu vớt khổ.

Bạn đang xem: đọc kinh cứu khổ hàng ngày

Chánh văn:

觀世音菩薩救苦經

南無救苦觀世音菩薩。百千萬億佛。恒河沙數佛。無量功德佛。佛告阿難言。此

經大聖。能救獄囚。能救重病。能救千災百難苦。若有人。誦得一千遍。一身離苦難

。誦得一萬遍。合家離苦難。南無佛力威。南無佛力護。使人無惡心。令人身得度。

回光菩薩。回善菩薩。阿耨大天王。正殿菩薩。摩邱摩邱。清淨比邱。官事得散。私

事得休。諸大菩薩。五百羅漢。救護弟子身。悉皆離苦難。自然觀世音。纓絡不須解

。勤誦千萬遍。災難自然得解脫。信受奉行。即說真言曰。

今菩今菩提 陀羅尼帝 尼佉羅帝 菩提薩婆訶

Dịch âm:

Quán cố Âm người thương Tát cứu Khổ Kinh

Nam mô cứu vãn khổ Quan nắm Âm ý trung nhân tát, bách thiên vạn ức Phật, hằng hà sasố Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn, thử gớm đại thánh, năng cứu giúp ngục tù, năng cứu vãn trọng bịnh, năng cứu vãn thiên tai bách nàn khổ. Nhược hữu nhân, tụng đắc độc nhất thiên biến, duy nhất thân ly khổ nạn, tụng đắc tuyệt nhất vạn biến, hợp gia ly khổ nạn. Nam tế bào Phật lực uy, nam tế bào Phật lực hộ, sử nhân vô ác tâm, linh nhân thân đắc độ. Hồi Quangbồ tát, Hồi Thiện tình nhân tát, A Nậu đại thiên vương, Chánh Điện người yêu tát, makheo ma kheo, tịnh tâm tỳ kheo, quan lại sự đắc tán, bốn sự đắc hưu. Chưđại người tình tát, ngũ bách la hán, cứu hộ cứu nạn đệ tử thân, vớ giai ly khổ nạn. Thoải mái và tự nhiên Quan gắng Âm, anh lạc bất tu giải, yêu cầu tụng thiên vạn biến, tainạn tự nhiên và thoải mái đắc giải. Tín thọ phụng hành, tức thuyết chân ngôn viết: Kim ý trung nhân kim người thương đề, đà la ni đế, ni khư la đế, tình nhân đề tát bà ha.

Dịch nghĩa:

Kinh bồ Tát Quán vậy Âm cứu vớt Khổ

Kính lạy ý trung nhân tát Quán cầm Âm, bậc đại sĩ cứu giúp khổ, kính lạy trăm ngàn muôn ức đức Phật, hằng hà sa số đức Phật, phần đông bậc toàn giác có vô lượng công đức.

Đức Phật dạy tôn mang A Nan rằng: “Kinh này cực kỳ cao cả, rất có thể cứuthoát lao tù tù, rất có thể cứu chữa trị bịnh nặng, hoàn toàn có thể cứu vớt trăm tai nạn ngàn khổ ách. Nếu như có tín đồ tụng khiếp này được một ngàn lần thì bản thân lìa khổ nạn, tụng được một muôn lần thì các bạn lìa khổ nạn.”

Quay về nương tựa sức oai thần của Phật, tảo về phụ thuộc sức gia hộcủa Phật, khiến cho mọi bạn không sanh trung ương ác độc, làm cho mọi ngườivà phiên bản thân được Phật cứu giúp độ. Tảo về nương tựa bồ tát Hồi Quang, người yêu tát Hồi Thiện, đại thiên vương A Nậu, bồ tát Chánh Điện, các bậc tỳ kheo thanh tịnh, bố ma với phá ác, thì việc cửa ải được dỡ bỏ, việc không chánh đáng được ngưng dứt. Cúi xin chư vị đại người yêu tát, năm trăm vị la hán cứu hộ bản thân môn đệ (và thân nhân/ đầy đủ người/ chúng sanh) thảy phần đông lìa khổ nạn. Như xâu chuỗi anh lạc của người tình tát Quán vắt Âm thoải mái và tự nhiên phân tách ra, fan nào chăm chỉ tụng nghìn muôn lần (kinh này) thì các tai nạn thoải mái và tự nhiên được dỡ bỏ, thoát khỏi.

Đại bọn chúng nghe lời Phật dạy, tin tưởng, tiếp nhận và vâng làm, bồ tátQuan núm Âm tức tốc nói thần chú rằng: Kim người yêu kim người tình đề, đà la ni đế, nikhư la đế, người thương đề tát bà ha.

Lược ghi:

Nam mô (Namah/Namaha) là phiên âm giờ Phạn, nghĩa là kính lễ, kính lạy, xin tôn kính đến, quay về dựa dẫm (qui y). Đây là lời của bọn chúng sanh nhắm đến Phật, tình nhân tát, giáo pháp, thánh hiền lành tăng nhưng thốt lênlời thiệt long qui y, tín thuận.

Bồ tát Quán cố gắng Âm (Avalokitesvara Bodhisattva) là vị đại sĩ tiệm sát, lắng nghe music của cuộc đời, “soi thấy bởi ngàn mắt và rứa giữbằng ngàn tay”, chuẩn bị sẵn sàng cứu khổ bọn chúng sanh: “ngàn nơi nguyện cầu ngànnơi ứng, biển lớn khổ thuyền dong cứu vãn độ người”. Bồ tát Quan rứa Âm xuất hiện tương đối nhiều trong hầu hết bom tấn đại thừa, ngài tượng trưng mang đến đức tánh từ bi (karuna) qua thần lực cứu độ chúng sanh đang cực khổ và phương tiện lực dẫn dắt chúng sanh đi cho giải thoát.

Xem thêm: Hcst Những Ngôi Sao Xa Xôi, Ý Nghĩa Nhan Đề Những Ngôi Sao Xa Xôi

Thánh (arya) là khái niệm trái chiều với phàm tục. Đức Phật thích Ca Mâu Ni chủ trương đả phá bốn kẻ thống trị đương thời (sát đế lợi, bà la môn,phệ xá cùng thủ đà la), chính vì như vậy những fan gia nhập tăng đoàn là phù hợp tử bình đẳng, không y cứ vào gia thế, tứ cách, tài sản, lấy chánh đạo có tác dụng thánh. Người tìm ước và thực hành thực tế chánh đạo phần nhiều gọi là thánh. Sự xuất gia mong đạo của đức Phật phù hợp Ca hotline là thánh cầu. Chén bát chánh đạocòn call là chén bát thánh đạo, tức tám tuyến đường thánh mang đến niết bàn. Tứ diệu đế, bốn chân lý kiên cố thật, còn được gọi là tứ thánh đế, tư chân lý của bậc thánh. Chữ thánh trong kinh này hiểu là chân chánh, vi diệu, mầu nhiệm, cao cả.

Bồ tát (Bodhisattva) call đủ là bồ đề tát đỏa, chỉ cho người tu hành mà lại trên thì cầu thành Phật bởi trí tuệ, bên dưới thì hóa độ bọn chúng sanh bởi từ bi, là người có đủ nhì hạnh: lợi ình lợi tín đồ và kiêu dũng cầu Phật quả. Người thương tát Hồi quang là ý trung nhân tát Soi chiếu lại trọng tâm mình. Tình nhân tát Hồi Thiện là người tình tát trở về tánh thiện vốn tất cả của mình.

Đại thiên vương A Nậu, có cách gọi khác là A Nậu quan lại Âm, tức 1 trong những 33 ứngthân của ý trung nhân tát Quan cầm cố âm, là hình mẫu vị nhân tình tát ngồi bên trên gộp đá nhìn ra biển. Như kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn ghi: “Hoặc linh cảm biểnlớn, những nạn dữ cá rồng, do sức niệm quan lại Âm, sóng cần yếu nhận chìm”. Vì biển khơi cả cùng cá rồng có nhân duyên cùng với ao A nậu đạt đề nghị bồ tát quan Âm bắt đầu có tên tuổi như vậy.

Bồ tát Chánh Điện là người tình tát cung điện của chánh pháp, rước ý nghĩa bản thân là cung điện phụng thờ chánh pháp của Phật.

Tỳ kheo (bí sô), giờ Phạn là bhiksu, có nghĩa là thành tựu trọn vẹn, trung quốc dịch là cận viên (gần tới viên tịch: niết bàn) hay bước đi chỗ cao (upasampada). Tỳ kheo là vị được tôn cao trong số chúng khác (chúng trung tôn), làvị vắt túc giới pháp (250 giới điều) cùng oai nghi (không bao gồm cử cồn bất xứng). Theo luận Đại trí độ, tỳ kheo tất cả 5 nghĩa: khất sĩ, phá phiền óc (phá ác), ra khỏi nhà nỗ lực tục (xuất gia), trì giới thanh tịnh và làm cho ma quân thấp thỏm (bố ma). Vào đó, phá ác, ba ma cùng khất sĩ được call là tỳ kheo tam nghĩa. Ma kheo, ma kheo, tịnh tâm tỳ kheo được dịch là các bậc tỳ kheo thanh tịnh, bố ma và phá ác. Tịnh tâm tỳ kheo là tỳ kheo giữ lại giới thanh tịnh. Ma kheo trước là tỳ kheo tía ma. Ma kheo sau là tỳ kheo phá ác. Ác là phiền não, mà phiền não cũng ở trong ma quân, tức các sự ác nghiệt, trở hổ ngươi vàphá hoại Phật, Phật pháp và bạn hành trì Phật pháp.

Xem thêm: Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên Giáo Án, Giáo Án Ngữ Văn 10

Ngũ bách la hán là 500 vị a la hán, tức chỉ mang lại 500 vị thanh văn đã chứng quả vô học. Trong bốn quả thánh: tu đà hoàn (sotapatti), tu đà hàm (sakadagami), a na hàm (anagami) với a la hán (arahanta), thì từ quả ana hàm trở xuống gọi là bậc hữu học tập vì chưa được giải thoát hoàn toàn,còn yêu cầu học tập, trong những khi quả a la hán đã có được giải thoát hoàn toàn,không còn buộc phải học nữa nên gọi là bậc vô học. Ngũ bách la hán được nhắc đến trong gớm Phật ngũ bách môn đệ tự thuyết bản khởi cùng kinh Pháphoa: phẩm Ngũ bách đồ đệ thọ ký. Sau khi đức Phật khử độ, tôn giả Đại Ca Diếp từng cùng rất 500 vị la hán kết tập pháp tạng sinh sống thành VươngXá. Ở Trung Hoa, câu hỏi sùng bái 500 vị la hán khôn xiết thịnh hành. Hiện nay nay, ở Việt Nam, chùa Bái Đính - ninh bình và miếu Minh Thành – Pleiku có tôn tạo nên và phụng dưỡng 500 vị la hán.