Bài 2 trang 107 hoá 11

     

bắt tắt kiến thức và kỹ năng cần lưu giữ và Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 107; bài xích 7,8 trang 108 SGK Hóa 11: Luyện tập hợp hóa học hữu cơ – phương pháp phân tử và cách làm cấu tạo.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 107 hoá 11

Lý thuyết đề nghị nhớ

1. Hợp chất hữu cơ là hòa hợp chất của những cacbon (trừ CO, CO2), muối hạt cacbonat xianua, cacbua,…)

2. Hợp hóa học hữu cơ được phân thành hiđrocacbon với dần xuất hiđrocacbon.

3. Liên kết hoá học tập trong phân tử hợp chất hữu cơ thường là links cộng hoá trị.

4. So sánh nguyên tố (phân tích định tính và phân tích định lượng).

5. Những loại công thức màn trình diễn phân tử hợp hóa học hữu cơ (Công thức đơn giản dễ dàng nhất, phương pháp phân tử và biện pháp thiết lập).

6. Cấu trúc phân tử hóa học hữu cơ (thuyết cấu trúc hoá học, đồng đẳng, đồng phân).

7. Bội phản ứng hữu cơ.

Đáp án và giải mã bài tập sách Hóa 11 trang 107,108 bài 24 rèn luyện hợp hóa học hữu cơ – cách làm phân tử và công thức cấu tạo

Bài 1: Chất nào sau đây là hiđrocacbon? Là dẫn xuất của hiđrocacbon?

a) CH2O ; b)C2H5Br; c) CH2O2 ; d) C6H5Br; e) C6H6 ; g) CH3COOH.

*
C6H6 : hiđrocacbon.

Các chất là dẫn xuất của hiđrocacbon : CH2O, C2H5Br, CH2O2, C6H5Br, CH3COOH.

Bài 2 Hóa 11 trang 107: Từ ơgenol (trong tinh dầu mùi hương nhu) pha chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng. Tác dụng phân tích thành phần của metylơgenol đến thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, còn lại là oxi.

Lập công thức đơn giản nhất, cách làm phân tử của metylơgenol.

Giải bài bác 2: Xác định nguyên tố % những nguyên tố trong metylơgenol.

Xem thêm: Lý Thuyết Sinh 11 Bài 35 Lý Thuyết Sinh 11: Bài 35, Sinh Học 11 Bài 35: Hoocmôn Thực Vật

%C, %H (đã biết) => %O = 100% – (%C + %H) => CTPT là CxHyOz

x : y : z = 

*
 = 
*


Quảng cáo


x : y : z = 6,18:7,86 :1,12 = 5.5 : 7:1 = 11:14:2 => CTĐGN : C11H14O2.

=> CTPT có dạng : (C11H14O2)n

Lập CTPT của metylơgenol. 178n = 178 => n = 1

Vậy CTPT của metylơgenol là C11H14O2.

Bài 3. Viết công thức cấu tạo của những chất tất cả công thức phân tử sau : CH2Cl2 (một chất), C2H4O2 (ba chất), C2H4Cl2 (hai chất).

Giải: CTCT của các chất :

CH2Cl2 : Сl-СН2 -Cl

C2H4O2 : CH3– COOH ; HO-CH2 – đến ; H – COO – CH3

C2H4Cl2 : CH3 -CHCl2 ; Сl-СН2 -CH2 -Cl

Bài 4: Chất X có công thức phân tử C6H10O4. Cách làm nào sau đây là công thức đơn giản dễ dàng nhất của X ?

A. C3H5O2


Quảng cáo


B. C6H10O4

C. C3H10O2

D. C12H20O8

Hướng dẫn: CTĐGN của X là: C3H5O2) (công thức A).

Bài 5: Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của những đồng đẳng của ancol etylic bao gồm công thức phân tử C3H8O với C4H10O.

Lời giải bài 5: CTCT của C3H8O: CH3-CH2-CH2-OH ; CH3 -CH(CH3)-OH.

CTCT của C4H10O: CH3-CH2-CH2-CH2-OH ; CH3-CHOH-CH2-CH3 ;

CH3 -CH(CH3)-CH2 – ОН ;CH3 -C(CH3)2OH .

Bài 6 trang 107 Hóa 11: Cho những chất sau: C3H7-OH, C4H9-OH, CH3-O-C2H5, C2H5-O-C2H5. đầy đủ cặp hóa học nào có thể là đồng đẳng hoặc đổng phân của nhau?

Đáp án: Các cặp chất là đổng đẳng của nhau : C3H7OH với C4H9OH;

CH3 – О – C2H5 và C2H3 – О – C2H5

Các cặp hóa học là đồng phân của nhau : CH3-O-C2H5 và C3H7OH;

C2H5-O-C2H5 với C4H9OH.

Bài 7: Các phản ứng sau đây thuộc nhiều loại phản ứng nào (phản ứng thế, bội nghịch ứng cộng, bội nghịch ứng tách) ?

a) C2H6 + Cl2 –as–> C2H5Cl + HCl

b) C4H8 + H2O –dd axit–> C4H10O

c) C2H5Cl –dd NaOH–> C2H4 + HCl

d) 2C2H5OH –tº,xt–> C2H5OC2H5 + H2O

Trả lời: Phản ứng thế: a); phản nghịch ứng cộng: b); phản bội ứng tách: c) ; d)

Bài 8: Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong số trường hợp sau và cho biết các bội phản ứng đó thuộc một số loại phản ứng như thế nào (phản ứng thế, bội phản ứng cộng, phản ứng tách).

a) Etilen tính năng với hiđro tất cả Ni làm xúc tác và đun nóng.

b) Đun lạnh axetilen sinh hoạt 600°C cùng với bột than có tác dụng xúc tác thu được benzen.

Xem thêm: 6 Mẫu Tranh Tô Màu Doremon Cho Bé, Tranh Tô Màu Doremon Cho Bé

c) dung dịch ancol etylic để lâu kế bên không khí chuyển thành dung dịch axit axetic (giấm ăn).